Privacy & cookies

Wij, webshop E-Ability B.V., zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We verwerken uw persoonsgegevens omdat u een bestelling bij ons heeft geplaatst en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet uitvoeren.
We nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We dienen daarbij wel rekening te houden met aansprakelijkheid voor fouten. De verjaringstermijn hiervoor bedraagt 20 jaar.
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit geldt ook indien gegevens in het buitenland worden verwerkt. We dragen er zorg voor dat dit alleen gebeurt in landen die adequaat zijn bevonden. Dit zijn EU-landen en landen die passende maatregelen hebben getroffen. Wij blijven altijd verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
We gebruiken op onze website in principe slechts na uw toestemming cookies of vergelijkbare technieken. We maken echter wel zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of noodzakelijk voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. We maken ook gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. U kunt dan denken aan een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kunnen wij gebruiken om onze website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En we zullen deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.
Op onze website kunnen buttons worden opgenomen van bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en video's van YouTube. Deze werken door middel van stukjes code die van deze organisaties zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dankzij deze cookies kunnen ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct delen. Voor onze website geldt dat er pas een social media cookie wordt geplaatst op het moment dat de button ook daadwerkelijk door u wordt aangeklikt.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
Wij kunnen aan u verzoeken om toestemming om een periodieke nieuwsbrief te versturen. Deze toestemming kan door u op ieder moment worden ingetrokken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking van uw toestemming voor of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het emailadres van ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: de Autoriteit Persoonsgegevens tip ons. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@e-ability.nl.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van de privacyverklaring op onze website.
Den Haag, mei 2019